Търси Български English
Обучение за изработване на проекти за ромска интеграция
 
Център Амалипе
 
10.08.2015
 
Четиридесет представители на общини и неправителствени организации участваха в обучение за изработване на проекти за ромска интеграция в рамките на три процедури за конкурентен подбор на проекти, подкрепени от ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Обучението се проведе във В. Търново от 28-ми до 30-ти юли. То бе организирано от ЦМЕДТ "Амалипе" в рамките на проект ПЛАТФОРМА.
 
През първия ден от обучението Роберто Маринов, експерт в Министерство на труда и социалната политика, представи схемата "Активни“, обявена от Управляващия орган на ОПРЧР на 16 юни 2015 г. със срок за кандидатстване до 31 август. Чрез подробна презентация той запозна участниците с основните акценти в операцията, нейната цел, допустимите дейности, допустимите и недопустимите разходи, особености при кандидатстването. Г-н Маринов демонстрира как става кандидатстването по електронен път, тъй като понастоящем то е единствения допустим начин за подаване на проектно предложение.
 
Основна цел на операция "Активни" е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. Общият размер на схемата е 26 млн. лв., като ще бъдат подкрепяни проекти на стойност от 200 000 лв. до 391 000 лв. на широк спектър бенефициенти, включително общини и НПО. Презентацията вижте тук.
 
 
Деян Колев представи две схеми, които Министерство на образованието – Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" планира да обяви през м. септември. Първата от тях е "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства...“, която ще подкрепя проекти за образователна интеграция в училищна възраст. Схемата ще бъде на стойност 25 млн. лв., като всеки от подкрепените проекти ще бъде на стойност между 100 000 лв. и 1 млн. лв. Възможните бенефициенти са общини, училища и НПО, като ще се изисква задължително партньорство между трите групи. Ще има два крайни срока за кандидатстване, като първият ще е два месеца след обявяването на конкурса. Одобрените проекти ще могат да включват широк спектър от дейности от 1-ви до 12-ти клас, вкл. дейности за постепенно извеждане на ромските деца от обособените в етнически смесените училища, въвеждане на интеркултурно образование, дейности за запазване на културната идентичност на учениците от малцинствата, допълнително обучение по български език и т.н.
 
Първоначалният план, одобрен от Комитета за наблюдение на ОПНОИР, бе "Образователна интеграция ..." да бъде обявена още през юли и първият срок за кандидатстване да бъде в края на септември, но Управляващият орган се забави и вероятно схемата ще бъде обявена в края на септември, поясни Колев. Реалистичният срок за кандидатстване е края на ноември. Това ще съвпадне с предизборния период за общините. Затова е важно още от сега да набележите партньорства и да проведете необходимите разговори, посъветва участниците Деян Колев.
 
Втората схема е огледално подобие на първата, но е насочена към деца в предучилищна възраст. Нейното име е "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и е на стойност 10 млн. лв. По същество това е първата подобна схема, насочена изцяло към предучилищния етап. В рамките на схемата ще бъдат подкрепяни проекти на стойност между 50 000 лв. и 500 000 лв. Възможните бенефициенти са общини, детски градини/училища, в които има подготвителен клас, както и НПО, като ще се изисква задължително партньорство между трите групи. Очаква се тази процедура да бъде обявена паралелно с "Образователна интеграция", но ще има само един краен срок за кандидатстване.
 
При провелата се дискусия участниците се обединиха около предложения, които да изпратят до Управляващия орган: да се предвиди възможност за поне 5-10% разходи за строително-монтажни работи, за кандидатстване или партньорството от страна на община да не се изисква решение на Общинския съвет (по това време няма да са все още избрани новите общински съвети) и др.

 

На втория ден участниците бяха запознати с основните въпроси при конкретното разработване на проектно предложение към схемите по ОПНОИР. Лекторът Драгомир Драганов с вещина и педагогическо майсторство представи тънкости и техники за правилното разписване на проекти за образователна интеграция. Разделени в малки групи, участниците имаха възможност да започнат разписването на конкретни проекти и да получат обратна връзка за тях.
 
 

 

Презентация на схемата "Активни" можете да изтеглите тук
 
Презентация на схемата "Образователна интеграция" можете да изтеглите тук
 
Презентация на схемата "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" можете да изтеглите тук
 
Презентациите на Драгомир Драганов за техники при разработването на конкретните проекти можете да изтеглите тук
 
Презентация на доказали се като успешни модели, които могат да бъдат заложени в конкретните проекти, можете да изтеглите тук
 
 
Обучението се реализира в рамките на проект ПЛАТФОРМА на Институт Отворено общество.
 

 Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София