Търси Български English
BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение"
 
МОН
 
25.09.2015
 
Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет 9ii "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите" посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".
 
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание;
• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
• включване на родителите във възпитателния процес;
• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас);
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
 
 

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
 
 

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила);
2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно приемателни центрове до училище или детска градина в рамките на населеното място);
3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него;
4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и за децата, търсещи или получили международна закрила;
6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на населеното място;
7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3-годишна възраст с оглед ранната им социализация;
9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
13. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
 
 

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
 
 

 

Краен срок за представяне на предложенията е: не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.
 
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.
 
 
Важно: Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатсване в срок до 09.11.2015 г.
 
 
 
 

 


Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София