Търси Български English
Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония
 
МРРБ
 
24.09.2015
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония (Национален партниращ орган по Програмата)

Обявяват на 23.09.2015г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

• Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
o Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
o Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
 
• Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
o Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
o Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
o Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
 
• Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
o Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.
 
Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:
• За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
• За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

• www.ipa-cbc-007.eu
• www.mls.gov.mk
• www.mrrb.government.bg
• www.eufunds.bg
 

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 25-ти януари 2016 г. на адрес:
Съвместен секретариат,
ул. "Марин Дринов" № 7,
2500 Кюстендил,
България
 

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Македония в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipa-cbc-007.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:
• Основен офис в Кюстендил: тел. +359 78 55 11 85, +359 78 55 11 83;
• Клон в Струмица: тел. +389 34 330 331.

Пакет документи за кандидатстване:
1. Насоки за кандидатстване;
2. Формуляр за кандидатстване;
3. Приложения;
4. Приложение C - Договор за субсидия;
5. Стратегически документи.


Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София