Търси Български English
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.
BG05M9OP001-1.003 - Ново работно място 2015
 
ИСУН 2020
 
07.09.2015
 
Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти", кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Инвестиционен приоритет 1. "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“ и Инвестиционен приоритет 3. "Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“ (с финансиране от ЕСФ) посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване
 
BG05M9OP001-1.003 "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
 
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.
 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);
2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);
3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Eвропейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);
4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;
5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;
6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;
7. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.
 
 
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853
http://www.eufunds.bg/bg/page/1044
https://eumis2020.government.bg/
 
 
Крайният срок за представяне на проектните предложения е 14.09.2015 г., 23:59 ч.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

 Новите публикации в Активист

Промяната

13.04.2016

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София