Търси Български English
Обсъдиха интегрирана операция, която ще подкрепя изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите
 
Интернет сайт на "Амалипе"
 
28.03.2016
 
Операция "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", (чрез която ОП "Развитие на човешките ресурси" ще подкрепи усилията на общини, НПО и работодатели за изпълнение на Общинските планове за интеграция на ромите) ще бъде допълнена от операция "Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Така одобряваните проекти ще бъдат интегрирани, като ще включат широк спектър от дейности в 4 направления - достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, както и развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. В 21 големи градски общини операцията ще бъде съпроводена и със строителство на социални жилища, подкрепено от ОП "Региони в растеж". Това ще е първата интегрирана интервенция, подкрепена от три оперативни програми, през настоящия програмен период.
 
Това стана ясно на съвместното заседание на Подкомитет "Ромска интеграция" на ОПРЧР и на Тематичната работна група "Социално приобщаване чрез образование" на ОПНОИР. То се проведе на 28 март и бе съпредседателствано от ресорните заместник-министри Зорница Русинова и проф. Николай Денков. На заседанието бяха обсъдени работни варианти на критерии за избор на операция "Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование", формуляр за концепция, с която общините ще заявят интерес, критерии за оценка на концепциите.
 
В заседанието участваха представители на управляващите органи на двете оперативни програми, на Министерство на регионалното развитие, представители на НПО – членове на Комитетите за наблюдение и членове на НССЕИВ. След интензивни дискусии бе постигнато съгласие по основните параметри:
- операцията ще бъде интегрирана, така че одобрените общини да получат финансиране както по ОПРЧР, така и по ОПНОИР. В част от големите общини, в чиито Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие е заложено строителство/реновиране на социални жилища, мярката ще бъде предшествана от одобрение в рамките на ОПРР;
- и по двете операции процедурата ще е за директно предоставяне на средства на общини. Партньорството с поне една неправителствена организация по всяка от операциите ще бъде задължително;
- на първи етап общините ще кандидатстват с опростена концепция. Селектираните общини ще разработят детайлни проектни предложения;
- и двете операции ще имат два компонента: по единия ще могат да кандидатстват общините, които имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите за периода 2015 – 2020 г., а по втория – тези общини, в чиито Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие е заложено строителство/реновиране на социални жилища.
 

 

Не бе постигнато пълно съгласие по няколко въпроса, по които разговорите ще продължат:
- Теодора Крумова и Радостин Манов предложиха интегрираната операция да включва и възможност за покриване на таксите за детска градина на задължителните предучилищни групи. Идеята не срещна подкрепа от Управляващите органи и ще продължи да бъде дискутирана;
- Деян Колев предложи увеличаване на бюджета на операция "Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" и по-ниски максимални прагове, за да бъдат подкрепени общините, включени в мярката по ОПРЧР;
- Деян Колев и Йосиф Нунев предложиха при оценката на подадените концепции превес да имат не статистическите данни, а съответствието на проектите с одобрените Общински планове за интеграция на ромите 2015 – 2020 г., както и реалното наличие на общинска интеграционна политика. По това предложение също не бе постигнат консенсус и дискусиите по него ще продължат.
 

 

Очаква се до 2 седмици да бъдат финализирани критериите за избор на операция "Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование", след което те ще бъдат одобрени от Комитета на ОПНОИР. Поканата към общините за заявяване на интерес вероятно ще бъде отправена през май – юни.
 
Повече информация за Операция "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", одобрена от Комитета на ОП "Развитие на човешките ресурси" през ноември, вижте тук.
 


Новите публикации в Наблюдател

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София