Търси Български English
Платформа за създаване на проекти

 

 

Институт Отворено общество като партньор в Десетилетието на ромското включване и като лидер в активизирането и изграждането на капацитет на ромските общности, стартира през 2007 г. "Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз". Инициативата има за цел да канализира целите на Десетилетието на ромското включване в програми за социално сближаване по структурните фондове на Европейския съюз и да насочи ресурсите от фондовете към дейности по ромското включване. Чрез своята мрежа от партньори и институции, както и чрез тази нова инициатива, Институт Отворено общество има за цел да оптимизира максимално използването на наличните ресурси и държавни средства в региона, както и да способства за насочване на средствата от основните структурни фондове и от други европейски източници към органите за местно самоуправление, гражданското общество и участниците от частния сектор, които притежават опита, необходим за подпомагане на социалното включване на ромите във всички аспекти на гражданския живот.
 
Платформа за създаване на проекти (Платформа), като компонент от "Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския съюз", работи преимуществено за осигуряване както на ромите, така и на заинтересованите страни, работещи в полза на ромските общности, достъп до същото ниво и качество при разработването на проекти и възможности за застъпничество, каквито имат останалите кандидати по Структурните фондове (СФ). Същевременно Платформа ще използва опита и капацитета на системата на Институт Отворено общество, за да насърчи интереса на потенциалните бенефициенти и да ги насочи към проекти, носещи устойчиво подобрение за ромите.
 
 
Партньорите:
 
          • Фондация Институт "Отворено общество" – София (водеща организация или реципиент)
          • Център за междуентически диалог и толерантност "Амалипе" – Велико Търново
          • Сдружение "Свят без граници" – Стара Загора
          • Асоциация "ЛАРГО" – Кюстендил
          • Фондация "Рома" – Пловдив
          • Сдружение "Нов път" – Хайредин, обл. Враца
          • Асоциация "Интегро" – Разград
 
(тук събирателно наричани "Национален партньор" или НП), ще оказват съдействие на местното самоуправление, действащо в сътрудничество с роми, граждански организации и/или бизнеса, тук наричани "Бенефициенти", за създаване на проекти за интеграция на ромските общности.
 
Това съдействие включва: обучение на потенциалните бенефициенти в разработването и управлението на проекти по европейските фондове, в създаването на проектни идеи и разработването на пълномащабни проекти, които да бъдат представяни за финансиране по европейските фондове; проследяване на изпълнението на проектите, получили финансиране, и ограничено съдействие в етапа на изпълнение на проекта.
 
Целите на проекта са:
 
          • Подобряване на доброто управление на политиката за ромското включване и постепенно разширяване на дейностите, включени в плановете за действие, както и на проектите с измеримо въздействие, чрез изграждане на дългосрочен организационен и финансов капацитет на ромските общности и насърчаване на равните възможности, чрез достъп и участие на експерти от ромски произход във всички етапи от създаването, подбора и изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, както и застъпничество за по-доброто усвояване на европейските фондове за ромското включване.
          • Изграждане на капацитет на местните власти за достъп и ефективно усвояване на средства от структурните и други европейски фондове за включване на ромското приобщаване в общата политика за местно развитие.
          • Насърчаване на сътрудничеството между общностите, НПО, публичните власти, бизнес организациите и гражданското общество като предпоставка за постигане на взаимноизгодни резултати, цялостно социално сближаване и благоденствие на общността.
 
За повече информация, моля свържете се с:

 

Цанко Михайлов
Координатор на проекта
телефон: +359 2 930 66 67
факс: + 359 2 951 63 48
ел. поща: tsmihajlov@osi.bg
 
   
 
 

 

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София