Търси Български English
Европейският семестър и политиката за интеграция
 
Асоциация "Интегро"
 
4.11.2015
 
До каква степен цикълът на Европейския семестър допринася за подобряването на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България.
 
 
През месец март 2010 година беше публикувано съобщение на Европейската комисия: "Европа 2020, Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж". В това съобщение ЕК очерта необходимостта от разработване на стратегия, която да отговори на новите реалности в Европа и да постави ново начало в развитието на Европейския съюз.
"Нуждаем се от стратегия, която да ни помогне да излезем от кризата по-силни и да превърне Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване. Европа 2020 предлага визия за социална пазарна икономика на Европа за 21-ви век." - гласи събощението на Комисията от 03.03.2010 г.
 
Европа 2020 постави пред страните членки изпълнението на пет основни цели - в сферата на заетостта; научноизследователската и развойна дейност; климата/енергетиката; образованието; социалното приобщаване и намаляването на бедността. Изпълнението на тези цели изисква развиването и прилагането на комплексен подхход, основаващ се на правата на всички граждани, включително и правата на уязвимите етнически малцинства (като ромите), които представляват значителна част от населението.
 
Към проблемите на тези групи в най-голяма степен са насочени три от целите на стратегията в социалната сфера - повишаване на заетостта до най-малко 75%, намаляване на дела на преждевременно напускащите училище до 10% и намаляване на броя на хората, живеещи под националните граници на бедността с 20 милиона.
 
В рамките на диалога за стратегия "Европа 2020" Европейската комисия отново акцентира върху това, че са необходими повече усилия за успешно интегриране на ромите и Европейските институции и страните от ЕС носят обща отговорност за това. (Съобщение на ЕК "Социалната и икономическата интеграция на ромите" от 14.04.2010 г.) Във връзка с това през 2011 г. Европейската комисия прие съобщение, в което прикани страните-членки да разработят национални стратегии за интеграция на ромите, като посочи конкретните политики и мерки, които да бъдат включени в тези стратегии (Съобщение "Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г." от 05.04.2011). В отговор на това страните членки разработиха свои стратегии за интеграция, които намериха отражение и в техните Национални програми за реформи.
 
ЕК констатира още, че, за да се постигне желаният ефект от "Стратегия 2020", е необходимо да се координират и съгласуват усилията и действията на отделните страни. Затова Европейският съвет взе решение, като част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление, да се създаде Европейския семестър - годишен цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. В рамките на този годишен цикъл всяка година Европейската комисия прави подробен анализ и равносмека на цялостната макроикономическа ситуация и оценка на напредъка по изпълнение на целите на "Европа 2020". На базата на тези анализи ЕК разработва политически насоки/препоръки към всяка страна-членка за текущото състояние и необходимите мерки във фискалните, макроикономическите и структурните реформи. Обект на тези анализи и препоръки са и мерките и дейностите за изпълнение на Националните стратегии за интеграция на ромите.
 
Целта на настоящия анализ е да се направи оценка на цикъла на Европейския семестър за България от гледна точка на влиянието, което той има за подобряване на политиките за интеграция на ромите, доколкото те са част (или поне би трябвало да са) от цялостната политика на държавата. Обект на изследването са три от документите в цикъла - "Работен документ на службите на ЕК - Национален доклад за 2015 година", актуализацията на "Националната програма за реформи 2015 г." и "Специфични препоръки към страната за 2015 г.". Основните въпроси, на които се търси отговор в анализа, са:
 
 
1. Доколко е осигурена публичност на Европейския семестър и какво е участието на гражданското общество в процеса, в частност представителите на ромската общност.
 
2. В каква степен проблемите на ромите намират отражение в документите от Европейския семестър - в Работния документ на службите на ЕК за България и в Специфичните препоръки към страната.
 
3. Как констатациите относно проблемите на ромите в Работния документ на службите на ЕК за България и в Специфичните препоръки към страната са отразени в годишната актуализация на Националната програма за реформи.
 
4. Как и в каква степен цикълът на Европейския семестър влияе върху подобряването на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България (НСИРБ).
 
 
Пълния текст на анализа можете да изтеглите от тук.

 Новите публикации в Анализатор

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София