Търси Български English
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 - 2020)
 
МОН
 
юни 2015
 
Настоящата Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, наричана по-нататък за краткост Стратегията, надгражда одобрената от министъра на образованието и науката през 2004 г. и актуализирана през 2010 г. стратегия със същото название, която е първият секторен документ с принос за развитието на българското образование в контекста на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
 
Въпреки промяната, настъпила в образователните практики след приемането на Стратегията, все още значителна част от нейния образователно-интеграционен и социализиращ потенциал остава нереализиран. Динамичните промени, настъпили в българското общество през последните десет години и структурната непълнота на сега действащата стратегия, налагат нейната актуализация и привеждане в съответствие с препоръчителните стандарти за такъв документ. Разработването на план за действие ще даде възможност в Министерство на образованието и науката (МОН) да се подобри координацията между дирекциите, второстепенните разпоредители с бюджетни средства, общините, университетите, подготвящи педагогически кадри и структури на гражданското общество, работещи по проблемите на образователната интеграция.
Постигането на приемливи решения на такива тежки проблеми, унаследени от близкото минало, какъвто например е сегрегацията на училищата в ромските квартали и вторичната сегрегация от по-ново време на училища около тези квартали, е възможно с добре планиран, съгласно местните специфики, и управляем процес на десегрегация, с общите усилия на отговорните институции и граждански организации.
 
За целите на настоящата Стратегия се предлагат работни определения на някои явления и процеси с цел уеднаквяване на разбирането за тях. Стратегията се ръководи от международните документи в областта на правата на децата и правата на лицата, принадлежащи към етническите малцинства, към които Република България се е присъединила, както и от ключови национални нормативни актове, стратегически документи и национални програми, свързани с образователната интеграция.
 
Пълния текст на стратегията можете да изтеглите от тук.

 

 

 Новите публикации в Анализатор

Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации
 • Osi.bg
 • Politiki.bg
 • Ethnos.bg
 • Opendata.bg
 • За нас
 • Контакти
 • Партньори
 • Консултиране

 • Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
  ©2011 Институт "Отворено общество" - София