Начало Подаване на заявка

Какво представлява подкрепата, която оказваме?

Дейностите ни са насочени към оказване на безвъзмездна техническа помощ (директни консултации и обучения) при разработването на проекти, които кандидатстват за съфинансиране от структурните фондове  и други програми с европейско финансиране.

Кой може да се обърне към нас и какви инициативи консултираме?

Нашата подкрепа е насочена към общини, неправителствени и бизнес организации, които подготвят проекти, насочени към решаване на проблемите на уязвимите ромски групи в следните области:

жилищните условия и инфраструктура
развитие на човешките ресурси чрез подобряване на образованието, заетостта, здравеопазването, културата, създаване на равни възможности и анти-дискриминация.

Няма ограничение на броя на идеите за проекти, с които една и съща организация/институция може да кандидатства за получаване на консултантска подкрепа.

Как да подадете искане за консултация?
Проектите, с които кандидатствате, трябва да бъдат представени на кратко в заявка. Това може да стане по един от следните начини:

като подадете електронна заявка за консултация. За да подадете заявка по електронен път използвайте електронната форма за заявки по-долу.
като попълните заявка в MS Word формат (заявката можете да намерите тук)  и изпратите попълнената заявка на e-mail:
pgf@osi.bg , или по факс на номер 02/9516348, или на адреса на Институт “Отворено общество” – гр. София 1000, ул Солунска 56, Институт “Отворено общество” – София, Платформа за създаване на проекти.

Внимание: достатъчно е да изпратите заявката по един от посочените начини. След като обработим искането Ви, наш колега ще се свърже с Вас.

Срокове и условия

Срокът за предоставяне на проекти идеи започва да тече от 1 януари 2009 г., като всички идеи ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване. Общите условия за участие както и допълнителна информация за инициативата можете да прочетете тук


Електронна заявка за предоставяне на безвъзмездни консултации

При попълване на електронната заявка ще преминете през 3 стъпки. Моля да попълните всички полета на заявката. Няма да можете да продължите с подаването на заявката, ако пропуснете попълването на някое от полетата. Заявката се попълва на български език. След като заявката бъде подадена, ще получите потвърждение за получаването и по e-mail, в който ще бъде посочен входящия номер на заявката.

Стъпка 1
Изберете област:

 

 
 
"Платформа за създаване на проекти" се осъществява в рамките на инициативата "Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския Съюз", която се ръководи от Инициатива местно управление и реформа на публичните услуги на
Институт "Отворено oбщество"- Будапеща.